ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี  20131 โทร: 0 3810 3112
แนะนำภาควิชา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มาเป็นเวลามากกว่า 36 ปี เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับมากกว่า 5000 โรง ส่งผลให้ภาคตะวันออกกลายเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และสถานที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศตลอดมา

ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เราคงได้ยินคำว่า "อีอีซี" หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดของรัฐบาล เพื่อเชื่อมโยงกับ ASEAN Economic Community (AEC) และเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อตอบสนองนโยบายนี้ โดยมีที่ตั้งที่เหมาะสมอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการนี้เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปและอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวิภาพและเคมีชีวภาพ ด้วยเงินลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท  ทำให้มีความต้องการกำลังคนจนำนวนกว่าแสนคนในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ภาควิชามีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมากกว่า 100 คนต่อปี ระดับปริญญาโท 20 คนต่อปี และระดับปริญญาเอก 10 คนต่อปี บัณฑิตที่จบการศึกษาส่วนใหญ่แล้วเลือกทำงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออกของประเทศ