Welcome to Chemistry @ BUU
แนะนำภาควิชา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มาเป็นเวลามากกว่า 36 ปี เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย และ การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับมากกว่า 5000 โรง ส่งผลให้ภาคตะวันออกกลายเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และ สถานที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศตลอดมา

ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เราคงได้ยินคำว่า "อีอีซี" หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดของรัฐบาล เพื่อเชื่อมโยงกับ ASEAN Economic Community (AEC) และเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อตอบสนองนโยบายนี้ โดยมีที่ตั้งที่เหมาะสมอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการนี้เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปและอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ด้วยเงินลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท  ทำให้มีความต้องการกำลังคนจำนวนกว่าแสนคนในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ภาควิชามีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมากกว่า 100 คนต่อปี ระดับปริญญาโท 20 คนต่อปี และระดับปริญญาเอก 10 คนต่อปี บัณฑิตที่จบการศึกษาส่วนใหญ่แล้ว เลือกทำงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออกของประเทศ
เคมีเรียนอะไรบ้าง

สาขาเคมี แบ่งย่อยออกเป็น 5 สาขาย่อย ได้แก่

เคมีวิเคราะห์ เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณทางเคมีด้วยวิธีพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพนักเคมี เช่น การไทเทรตแบบต่าง ๆ การหาปริมาณโลหะไอออน การหาปริมาณยา และอื่น ๆ ที่จำเป็น ควบคู่กับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เพื่อรองรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

เคมีอินทรีย์ เรียนเกี่ยวกับปฏฺิกิริยาและสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม และศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี

เคมีอนินทรีย์ เรียนเกี่ยวกับธาตุและสมบัติธาตุ การเตรียมและปฏฺิกิริยาของสารประกอบที่สำคัญในการเตรียมวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ นอกจากนี้ยังเน้นการเตรียมสารประกอบในระดับนาโน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม

เคมีฟิสิกัล เรียนเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ (อุณหพลศาสตร์) ควอนตัม และจลนศาสตร์ เพื่อออกแบบโมเลกุลใหม่ ๆ เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารที่สังเคราะห์ได้ และที่ยังไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ด้วยการคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์

เคมีประยุกต์ เป็นการนำความรู้ทางเคมีทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ทางอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เคมีเชื้อเพลิง วัสดุจีโอพอลิเมอร์ และวัสดุศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูรพา
บางแสน ชลบุรี 20131 
โทร: 0 3810 3112
อีเมล์ (หัวหน้าภาควิชา รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์) :
head-dchem@buu.ac.th

Department of Chemistry, Faculty of Science,
Burapha University
Bangsaen, Chonburi 20131
Phone:
0 3810 3112
Email (Head of department, Assoc. Prof. Jaray Jaratjaroonphong) : 
head-dchem@buu.ac.th

free-Counters.org
ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564