โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้อง UAD-201 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการลงทะเบียนของนิสิตชั้นปีที่ 1
    เวลา 8.30 น             นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมกันที่โถงชั้น 1 อาคาร CL

           9.00-12.00 น    นิสิตชั้นปีที่ 1 รับเอกสาร/อาหารว่าง และพบอาจารย์ทีปรึกษา
                                 ประจำชั้นปี และลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
                                
สำหรับนิสิตสาขาวิชาเคมี พบอาจารย์ที่ปรึกษาห้อง CL 201

          12.00-13.00 น    รับประทานอาหารกลางวัน (นิสิตเคมี ห้อง CL 201)

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เอกเคมี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง CL-201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL)
เวลา 9.00 - 16.00 น

ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น

30310159  เคมี 1


Web Counter
Free Hit Counter
ติดต่อ / ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี  20131  โทร 0 3810 3112    
ปรับปรุง/ 2561-07-28
คุณเข้าดูเป็นคนที่