คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่าทุกสาขาวิชา)
  (ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกประเภท
   รับตรงทั่วประเทศได้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูล
   การสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล)
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 60 ในการสมัคร
    คัดเลือกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หากประสงค์จะสมัครคัดเลือก จะต้องลาออกจากการเป็นนิสิตก่อนทำการสมัคร
3. การสมัครรับตรง ครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX , GAT , PAT และ/หรือวิชาสามัญ
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาขาเคมี
1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

ปฏิทินการรับสมัคร
ดาวโหลดระเบียบการรับสมัคร
go to CHEMISTRY website
กำหนดการรับสมัคร
Facilities/Activities/Student Life
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี   20131

0 3810 3065
 
แผนการเรียนสหกิจ ที่นิสิตมีโอกาสทำงานกับผู้ประกอบการหนึ่งภาคการศึกษาเมื่อเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4
คำถามยอดฮิต: วิทยาศาสตร์เคมี เรียนอะไรบ้าง เมื่อเรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
คลิ้กที่นี้เพื่อดูคำตอบ
 
ติดต่อหัวหน้าภาควิชา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
เบอร์โทร: 038103065
e-mail: head-dchem@buu.ac.th